Orba_Ceneopl - Version 1.0.1

Version Notes

- added cache tag for module

Download this release

Release Info

Developer ORBA
Extension Orba_Ceneopl
Version 1.0.1
Comparing to
See all releases


Code changes from version 1.0.0 to 1.0.1

app/code/community/Orba/Ceneopl/Model/Category.php CHANGED
@@ -11,23 +11,23 @@ class Orba_Ceneopl_Model_Category extends Mage_Core_Model_Abstract {
11
12
public function getAllOptions($flat = true, $empty = true) {
13
if ($flat) {
14
- $cache_id = 'ceneo_categories_option_array_flat';
15
if (false !== ($data = Mage::app()->getCache()->load($cache_id))) {
16
$options = unserialize($data);
17
} else {
18
$options = $this->getFlatTree();
19
- Mage::app()->getCache()->save(serialize($options), $cache_id);
20
}
21
if ($empty) {
22
$options = array_merge(array(array('label' => '', 'value' => '')), $options);
23
}
24
} else {
25
- $cache_id = 'ceneo_categories_option_array_tree';
26
if (false !== ($data = Mage::app()->getCache()->load($cache_id))) {
27
$options = unserialize($data);
28
} else {
29
$options = $this->getTree();
30
- Mage::app()->getCache()->save(serialize($options), $cache_id);
31
}
32
}
33
return $options;
@@ -157,5 +157,9 @@ class Orba_Ceneopl_Model_Category extends Mage_Core_Model_Abstract {
157
}
158
return null;
159
}
160
161
}
11
12
public function getAllOptions($flat = true, $empty = true) {
13
if ($flat) {
14
+ $cache_id = 'ceneopl_categories_option_array_flat';
15
if (false !== ($data = Mage::app()->getCache()->load($cache_id))) {
16
$options = unserialize($data);
17
} else {
18
$options = $this->getFlatTree();
19
+ Mage::app()->getCache()->save(serialize($options), $cache_id, array(Orba_Ceneopl_Model_Config::CACHE_GROUP));
20
}
21
if ($empty) {
22
$options = array_merge(array(array('label' => '', 'value' => '')), $options);
23
}
24
} else {
25
+ $cache_id = 'ceneopl_categories_option_array_tree';
26
if (false !== ($data = Mage::app()->getCache()->load($cache_id))) {
27
$options = unserialize($data);
28
} else {
29
$options = $this->getTree();
30
+ Mage::app()->getCache()->save(serialize($options), $cache_id, array(Orba_Ceneopl_Model_Config::CACHE_GROUP));
31
}
32
}
33
return $options;
157
}
158
return null;
159
}
160
+
161
+ public function clearCache() {
162
+ Mage::app()->getCache()->load($cache_id);
163
+ }
164
165
}
app/code/community/Orba/Ceneopl/Model/Config.php CHANGED
@@ -1,12 +1,13 @@
1
<?php
2
class Orba_Ceneopl_Model_Config extends Mage_Core_Model_Abstract {
3
-
4
public static $groups = array(
5
'core' => array('avail', 'set', 'basket'),
6
'other' => array('Producent', 'Kod_producenta', 'EAN')
7
);
8
-
9
- const AVAIL_DEFAULT_VALUE = 99;
10
11
public function _construct() {
12
$this->_init('ceneopl/config');
1
<?php
2
class Orba_Ceneopl_Model_Config extends Mage_Core_Model_Abstract {
3
+
4
+ const CACHE_GROUP = 'CENEOPL';
5
+ const AVAIL_DEFAULT_VALUE = 99;
6
+
7
public static $groups = array(
8
'core' => array('avail', 'set', 'basket'),
9
'other' => array('Producent', 'Kod_producenta', 'EAN')
10
);
11
12
public function _construct() {
13
$this->_init('ceneopl/config');
app/code/community/Orba/Ceneopl/etc/config.xml CHANGED
@@ -2,7 +2,7 @@
2
<config>
3
<modules>
4
<Orba_Ceneopl>
5
- <version>1.0.0</version>
6
</Orba_Ceneopl>
7
</modules>
8
<frontend>
@@ -84,6 +84,15 @@
84
<class>Orba_Ceneopl_Helper</class>
85
</ceneopl>
86
</helpers>
87
</global>
88
<default>
89
<ceneopl>
2
<config>
3
<modules>
4
<Orba_Ceneopl>
5
+ <version>1.0.1</version>
6
</Orba_Ceneopl>
7
</modules>
8
<frontend>
84
<class>Orba_Ceneopl_Helper</class>
85
</ceneopl>
86
</helpers>
87
+ <cache>
88
+ <types>
89
+ <ceneopl module="ceneopl" translate="label description">
90
+ <label>Ceneo.pl</label>
91
+ <description>Ceneo.pl resources</description>
92
+ <tags>CENEOPL</tags>
93
+ </ceneopl>
94
+ </types>
95
+ </cache>
96
</global>
97
<default>
98
<ceneopl>
app/code/community/Orba/Ceneopl/sql/ceneopl_setup/upgrade-0.3.3-1.0.0.php CHANGED
@@ -14,6 +14,6 @@ $installer->getConnection()->changeColumn(
14
)
15
);
16
17
- $this->sendPing('1.0.0');
18
19
$installer->endSetup();
14
)
15
);
16
17
+ $this->sendPing('1.0.0', true);
18
19
$installer->endSetup();
app/code/community/Orba/Ceneopl/sql/ceneopl_setup/upgrade-1.0.0-1.0.1.php ADDED
@@ -0,0 +1,8 @@
1
+ <?php
2
+ $installer = $this;
3
+
4
+ $installer->startSetup();
5
+
6
+ $this->sendPing('1.0.1', true);
7
+
8
+ $installer->endSetup();
app/locale/pl_PL/Orba_Ceneopl.csv CHANGED
@@ -7,6 +7,7 @@
7
"Ceneo Category","Kategoria Ceneo"
8
"Ceneo.pl feed URLs","URL-e feedów Ceneo.pl"
9
"Ceneo.pl Offer","Oferta Ceneo.pl"
10
"Configuration","Konfiguracja"
11
"Delete Mapping","Usuń mapowanie"
12
"Edit Mapping","Edycja mapowania"
7
"Ceneo Category","Kategoria Ceneo"
8
"Ceneo.pl feed URLs","URL-e feedów Ceneo.pl"
9
"Ceneo.pl Offer","Oferta Ceneo.pl"
10
+ "Ceneo.pl resources","Zasoby modułu Ceneo.pl"
11
"Configuration","Konfiguracja"
12
"Delete Mapping","Usuń mapowanie"
13
"Edit Mapping","Edycja mapowania"
package.xml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
<?xml version="1.0"?>
2
<package>
3
<name>Orba_Ceneopl</name>
4
- <version>1.0.0</version>
5
<stability>stable</stability>
6
<license uri="http://www.opensource.org/licenses/academic.php">Academic Free License (AFL)</license>
7
<channel>community</channel>
@@ -12,13 +12,11 @@ Documentation will be available soon. Please, check the screenshots instead.&#xD
12
&#xD;
13
Modu&#x142; ten pozwala zmapowa&#x107; atrybuty Twoich produkt&#xF3;w z g&#x142;&#xF3;wnymi atrybutami z Ceneo.pl oraz przypisa&#x107; Twoje produkty do konkretnych kategorii z Ceneo.pl, u&#x17C;ywaj&#x105;c masowych akcji lub po prostu edytuj&#x105;c produkty jeden po drugim. Nast&#x119;pnie, daje Ci adresy URL do dynamicznie generowanych plik&#xF3;w XML (jeden dla ka&#x17C;dego store view), kt&#xF3;re mo&#x17C;esz doda&#x107; do swoich kont w Ceneo.pl.&#xD;
14
Dokumentacja b&#x119;dzie dost&#x119;pna wkr&#xF3;tce. Tymczasem, pomocne moga okaza&#x107; si&#x119; zrzuty ekran&#xF3;w.</description>
15
- <notes>- proper admin controller actions with ACL,&#xD;
16
- - fresh categories dump,&#xD;
17
- - ability to save mapping with empty category ID</notes>
18
<authors><author><name>ORBA</name><user>orba</user><email>magento@orba.pl</email></author></authors>
19
<date>2015-08-11</date>
20
- <time>12:55:39</time>
21
- <contents><target name="magecommunity"><dir name="Orba"><dir name="Ceneopl"><dir name="Block"><dir name="Admin"><dir name="Mapping"><dir name="Edit"><file name="Form.php" hash="399a6e2bf6c7e46245978a67ba8ee09c"/></dir><file name="Edit.php" hash="ff6f83712b0c132fb41fec6100da8e2a"/><file name="Grid.php" hash="f58762ca1761214e03eae42ac2f71aac"/></dir><file name="Mapping.php" hash="fb7353651db0c1cd76e763c46ecf84af"/><dir name="Offer"><file name="Grid.php" hash="8ca40a0b04b1eadb160b009a392e6d63"/><dir name="Urls"><file name="Grid.php" hash="670d1352140ea9467a3ba961d5662716"/></dir><file name="Urls.php" hash="563e39422019b4951e86bf28ce88be08"/></dir><file name="Offer.php" hash="4c4e743ee322f512efd4df3d1228cb76"/></dir></dir><dir name="Helper"><file name="Data.php" hash="d15ea4514933d0288a2413db00823693"/></dir><dir name="Model"><file name="Attribute.php" hash="4c934d5f7ce4a97a6d77e1b4d7e87d22"/><dir name="Catalog"><file name="Category.php" hash="ca7606bb0cad983086682f10ec965f6c"/></dir><file name="Category.php" hash="1977dae9e1b4170dff5c760f9723b8c0"/><file name="Config.php" hash="2f725ce5f9d7295637572e6fb24a2412"/><dir name="Mapping"><dir name="Catalog"><file name="Category.php" hash="0d7a8291e526194e96026787b131081e"/></dir></dir><file name="Mapping.php" hash="57c222b9e595c0582119ea9cba5cfa68"/><dir name="Mysql4"><dir name="Category"><file name="Collection.php" hash="338bfafadc72bc96391f8c0ca5711f9f"/></dir><file name="Category.php" hash="9c33827a672b65938a75884e114bbf75"/><dir name="Mapping"><dir name="Catalog"><dir name="Category"><file name="Collection.php" hash="2e72f29cdbd11a5541bfac14d8a8a50a"/></dir><file name="Category.php" hash="c9853b8361ccb13dad12c0acb8661793"/></dir><file name="Collection.php" hash="781fbff81600c48eb328545f3eb4e471"/></dir><file name="Mapping.php" hash="3d8b32920e6d55819007bd88c5753ec6"/><file name="Setup.php" hash="26561b8faf9830fe92702c5f9f9c56b7"/></dir><file name="Product.php" hash="c61ff36ceaa9ce83b85ca98b4fdfd10a"/></dir><dir name="controllers"><dir name="Adminhtml"><dir name="Ceneopl"><file name="MappingController.php" hash="3718ac7c179e47a58b18bb851de3235e"/><file name="OfferController.php" hash="f01f9fbfc6b9c770b7c1bfe65442daf1"/></dir></dir><file name="IndexController.php" hash="83d1694dfe519bd4419d1f34c6d0d426"/><file name="ProductsController.php" hash="f63384c0742e224568a2f2d634a1ba4e"/></dir><dir name="data"><dir name="ceneopl_setup"><file name="data-install-1.0.0.php" hash="83cd537fae2862f1ef93631da9344900"/><file name="data-upgrade-0.3.3-1.0.0.php" hash="d5319e6ba146cf0ee9a78348b6ef7acb"/></dir></dir><dir name="etc"><file name="adminhtml.xml" hash="b2949a45fa61be364401c8e1d0c1d459"/><file name="config.xml" hash="4eb2ba3657070a86ea0c06b0f48e7e9b"/><file name="system.xml" hash="e552ff41e29ab10e7ccecbd3d5d2e0b2"/></dir><dir name="sql"><dir name="ceneopl_setup"><file name="install-1.0.0.php" hash="4e90983ce7e97be9e9abce8298b895bd"/><file name="mysql4-install-0.1.0.php" hash="ba5fee5905cdf2d51c9103e00d43da47"/><file name="mysql4-install-0.1.5.php" hash="a18774bf8456e9d5be704c31ecd52f6e"/><file name="mysql4-install-0.2.0.php" hash="1bce702593952d964f92d8e396caaea5"/><file name="mysql4-install-0.3.0.php" hash="229f9469861a23a0e4b5ac301188b178"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.0-0.1.1.php" hash="f23bea9b310e25b84936e96dae4c40a5"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.1-0.1.2.php" hash="32fa5ed7f5daafa1f64251065927fe76"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.10-0.1.10.1.php" hash="1da3c1582ab0eeb169d2c1f325ebf5f7"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.10.1-0.1.11.php" hash="80278787dba35beab849b078a36b4746"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.11-0.2.0.php" hash="8054bf1d60c9071f2733b7f1449c9065"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.2-0.1.3.php" hash="83f9e53f3ee498ced87a2f19cfe6d65d"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.3-0.1.4.php" hash="987845dd887db121a783016ad89da724"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.4-0.1.5.php" hash="1cf7ed3a4b6bf450f50d84bfd0e35dbb"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.5-0.1.6.php" hash="23f8d6167791fccdd714577760b6a493"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.6.1-0.1.7.php" hash="e51b21e07830628cafc4d0c06a866a05"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.7-0.1.8.php" hash="1e1537398a0199184cb0a5e682ab818a"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.8-0.1.9.php" hash="6f82e151d2e270ef22a01bf393e3ee91"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.9-0.1.10.php" hash="3a2481167f7cf3fafd29e54e4bc0d495"/><file name="mysql4-upgrade-0.2.0-0.2.1.php" hash="1723ab67238857caf72e5257d8505241"/><file name="mysql4-upgrade-0.2.1-0.2.2.php" hash="f645d0a829664f8c97eaab0f7bf5caa2"/><file name="mysql4-upgrade-0.2.2-0.3.0.php" hash="d98385765cc3b9ea0cca5740dccece3a"/><file name="mysql4-upgrade-0.3.0-0.3.1.php" hash="3854ee260ce4158ddc2b2c6d1cf15dce"/><file name="mysql4-upgrade-0.3.1-0.3.2.php" hash="952f96888e9e5d7cc4692b980343b837"/><file name="mysql4-upgrade-0.3.2-0.3.3.php" hash="169ac610ff4c2cad1649ceafd9972d05"/><file name="upgrade-0.3.3-1.0.0.php" hash="8d842f745131d912c0ee40a2bd6754f9"/></dir></dir></dir></dir></target><target name="magedesign"><dir name="adminhtml"><dir name="default"><dir name="default"><dir name="template"><dir name="ceneopl"><dir name="mapping"><file name="edit.phtml" hash="6e1f1131d7f952e313cfb68e5bb65a05"/></dir><file name="mapping.phtml" hash="b45974b91bf07d80cbd1363f107b2271"/><dir name="offer"><file name="urls.phtml" hash="491e15c3bee269816aa2a7d88c6203f6"/></dir><file name="offer.phtml" hash="7da1798135793f99c569117b9076a3c4"/></dir></dir><dir name="layout"><file name="ceneopl.xml" hash="79a3f523e30960adfb0be84d6371f9a7"/></dir></dir></dir></dir></target><target name="mageetc"><dir name="modules"><file name="Orba_Ceneopl.xml" hash="c45256768710e7eb2b16eb898483bca5"/></dir></target><target name="magelocale"><dir name="pl_PL"><file name="Orba_Ceneopl.csv" hash="8030a364626f6d7d42fdf8825372e521"/></dir></target><target name="magelib"><dir name="Ceneopl"><file name="simple_xml_extended.php" hash="1e72b54e04b09548dc3c7dd28500a05d"/></dir></target></contents>
22
<compatible/>
23
<dependencies><required><php><min>5.2.0</min><max>6.0.0</max></php></required></dependencies>
24
</package>
1
<?xml version="1.0"?>
2
<package>
3
<name>Orba_Ceneopl</name>
4
+ <version>1.0.1</version>
5
<stability>stable</stability>
6
<license uri="http://www.opensource.org/licenses/academic.php">Academic Free License (AFL)</license>
7
<channel>community</channel>
12
&#xD;
13
Modu&#x142; ten pozwala zmapowa&#x107; atrybuty Twoich produkt&#xF3;w z g&#x142;&#xF3;wnymi atrybutami z Ceneo.pl oraz przypisa&#x107; Twoje produkty do konkretnych kategorii z Ceneo.pl, u&#x17C;ywaj&#x105;c masowych akcji lub po prostu edytuj&#x105;c produkty jeden po drugim. Nast&#x119;pnie, daje Ci adresy URL do dynamicznie generowanych plik&#xF3;w XML (jeden dla ka&#x17C;dego store view), kt&#xF3;re mo&#x17C;esz doda&#x107; do swoich kont w Ceneo.pl.&#xD;
14
Dokumentacja b&#x119;dzie dost&#x119;pna wkr&#xF3;tce. Tymczasem, pomocne moga okaza&#x107; si&#x119; zrzuty ekran&#xF3;w.</description>
15
+ <notes>- added cache tag for module</notes>
16
<authors><author><name>ORBA</name><user>orba</user><email>magento@orba.pl</email></author></authors>
17
<date>2015-08-11</date>
18
+ <time>13:50:31</time>
19
+ <contents><target name="magecommunity"><dir name="Orba"><dir name="Ceneopl"><dir name="Block"><dir name="Admin"><dir name="Mapping"><dir name="Edit"><file name="Form.php" hash="399a6e2bf6c7e46245978a67ba8ee09c"/></dir><file name="Edit.php" hash="ff6f83712b0c132fb41fec6100da8e2a"/><file name="Grid.php" hash="f58762ca1761214e03eae42ac2f71aac"/></dir><file name="Mapping.php" hash="fb7353651db0c1cd76e763c46ecf84af"/><dir name="Offer"><file name="Grid.php" hash="8ca40a0b04b1eadb160b009a392e6d63"/><dir name="Urls"><file name="Grid.php" hash="670d1352140ea9467a3ba961d5662716"/></dir><file name="Urls.php" hash="563e39422019b4951e86bf28ce88be08"/></dir><file name="Offer.php" hash="4c4e743ee322f512efd4df3d1228cb76"/></dir></dir><dir name="Helper"><file name="Data.php" hash="d15ea4514933d0288a2413db00823693"/></dir><dir name="Model"><file name="Attribute.php" hash="4c934d5f7ce4a97a6d77e1b4d7e87d22"/><dir name="Catalog"><file name="Category.php" hash="ca7606bb0cad983086682f10ec965f6c"/></dir><file name="Category.php" hash="b156511d62f255a5fe5cc618175edc77"/><file name="Config.php" hash="e0e12c2a6aeead4f66e84d9215b9dada"/><dir name="Mapping"><dir name="Catalog"><file name="Category.php" hash="0d7a8291e526194e96026787b131081e"/></dir></dir><file name="Mapping.php" hash="57c222b9e595c0582119ea9cba5cfa68"/><dir name="Mysql4"><dir name="Category"><file name="Collection.php" hash="338bfafadc72bc96391f8c0ca5711f9f"/></dir><file name="Category.php" hash="9c33827a672b65938a75884e114bbf75"/><dir name="Mapping"><dir name="Catalog"><dir name="Category"><file name="Collection.php" hash="2e72f29cdbd11a5541bfac14d8a8a50a"/></dir><file name="Category.php" hash="c9853b8361ccb13dad12c0acb8661793"/></dir><file name="Collection.php" hash="781fbff81600c48eb328545f3eb4e471"/></dir><file name="Mapping.php" hash="3d8b32920e6d55819007bd88c5753ec6"/><file name="Setup.php" hash="26561b8faf9830fe92702c5f9f9c56b7"/></dir><file name="Product.php" hash="c61ff36ceaa9ce83b85ca98b4fdfd10a"/></dir><dir name="controllers"><dir name="Adminhtml"><dir name="Ceneopl"><file name="MappingController.php" hash="3718ac7c179e47a58b18bb851de3235e"/><file name="OfferController.php" hash="f01f9fbfc6b9c770b7c1bfe65442daf1"/></dir></dir><file name="IndexController.php" hash="83d1694dfe519bd4419d1f34c6d0d426"/><file name="ProductsController.php" hash="f63384c0742e224568a2f2d634a1ba4e"/></dir><dir name="data"><dir name="ceneopl_setup"><file name="data-install-1.0.0.php" hash="83cd537fae2862f1ef93631da9344900"/><file name="data-upgrade-0.3.3-1.0.0.php" hash="d5319e6ba146cf0ee9a78348b6ef7acb"/></dir></dir><dir name="etc"><file name="adminhtml.xml" hash="b2949a45fa61be364401c8e1d0c1d459"/><file name="config.xml" hash="83088438fb0a3bea8f79b06e0c819edd"/><file name="system.xml" hash="e552ff41e29ab10e7ccecbd3d5d2e0b2"/></dir><dir name="sql"><dir name="ceneopl_setup"><file name="install-1.0.0.php" hash="4e90983ce7e97be9e9abce8298b895bd"/><file name="mysql4-install-0.1.0.php" hash="ba5fee5905cdf2d51c9103e00d43da47"/><file name="mysql4-install-0.1.5.php" hash="a18774bf8456e9d5be704c31ecd52f6e"/><file name="mysql4-install-0.2.0.php" hash="1bce702593952d964f92d8e396caaea5"/><file name="mysql4-install-0.3.0.php" hash="229f9469861a23a0e4b5ac301188b178"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.0-0.1.1.php" hash="f23bea9b310e25b84936e96dae4c40a5"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.1-0.1.2.php" hash="32fa5ed7f5daafa1f64251065927fe76"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.10-0.1.10.1.php" hash="1da3c1582ab0eeb169d2c1f325ebf5f7"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.10.1-0.1.11.php" hash="80278787dba35beab849b078a36b4746"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.11-0.2.0.php" hash="8054bf1d60c9071f2733b7f1449c9065"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.2-0.1.3.php" hash="83f9e53f3ee498ced87a2f19cfe6d65d"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.3-0.1.4.php" hash="987845dd887db121a783016ad89da724"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.4-0.1.5.php" hash="1cf7ed3a4b6bf450f50d84bfd0e35dbb"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.5-0.1.6.php" hash="23f8d6167791fccdd714577760b6a493"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.6.1-0.1.7.php" hash="e51b21e07830628cafc4d0c06a866a05"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.7-0.1.8.php" hash="1e1537398a0199184cb0a5e682ab818a"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.8-0.1.9.php" hash="6f82e151d2e270ef22a01bf393e3ee91"/><file name="mysql4-upgrade-0.1.9-0.1.10.php" hash="3a2481167f7cf3fafd29e54e4bc0d495"/><file name="mysql4-upgrade-0.2.0-0.2.1.php" hash="1723ab67238857caf72e5257d8505241"/><file name="mysql4-upgrade-0.2.1-0.2.2.php" hash="f645d0a829664f8c97eaab0f7bf5caa2"/><file name="mysql4-upgrade-0.2.2-0.3.0.php" hash="d98385765cc3b9ea0cca5740dccece3a"/><file name="mysql4-upgrade-0.3.0-0.3.1.php" hash="3854ee260ce4158ddc2b2c6d1cf15dce"/><file name="mysql4-upgrade-0.3.1-0.3.2.php" hash="952f96888e9e5d7cc4692b980343b837"/><file name="mysql4-upgrade-0.3.2-0.3.3.php" hash="169ac610ff4c2cad1649ceafd9972d05"/><file name="upgrade-0.3.3-1.0.0.php" hash="a03cd9699597124071e95e90a7e4b60c"/><file name="upgrade-1.0.0-1.0.1.php" hash="a41515d243fd81201437acfedd3ca32a"/></dir></dir></dir></dir></target><target name="magedesign"><dir name="adminhtml"><dir name="default"><dir name="default"><dir name="template"><dir name="ceneopl"><dir name="mapping"><file name="edit.phtml" hash="6e1f1131d7f952e313cfb68e5bb65a05"/></dir><file name="mapping.phtml" hash="b45974b91bf07d80cbd1363f107b2271"/><dir name="offer"><file name="urls.phtml" hash="491e15c3bee269816aa2a7d88c6203f6"/></dir><file name="offer.phtml" hash="7da1798135793f99c569117b9076a3c4"/></dir></dir><dir name="layout"><file name="ceneopl.xml" hash="79a3f523e30960adfb0be84d6371f9a7"/></dir></dir></dir></dir></target><target name="mageetc"><dir name="modules"><file name="Orba_Ceneopl.xml" hash="c45256768710e7eb2b16eb898483bca5"/></dir></target><target name="magelocale"><dir name="pl_PL"><file name="Orba_Ceneopl.csv" hash="c3e5fcd9319cdf1401bffe7b6a978492"/></dir></target><target name="magelib"><dir name="Ceneopl"><file name="simple_xml_extended.php" hash="1e72b54e04b09548dc3c7dd28500a05d"/></dir></target></contents>
20
<compatible/>
21
<dependencies><required><php><min>5.2.0</min><max>6.0.0</max></php></required></dependencies>
22
</package>