Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) - Version 3.0.8b2

Version Description

Download this release

Release Info

Developer mitchoyoshitaka
Plugin Icon 128x128 Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)
Version 3.0.8b2
Comparing to
See all releases

Code changes from version 3.0.8b1 to 3.0.8b2

Files changed (5) hide show
  1. lang/yarpp-lt_LT.mo +0 -0
  2. lang/yarpp-lt_LT.po +668 -0
  3. options.php +6 -5
  4. readme.txt +3 -1
  5. yarpp.php +2 -2
lang/yarpp-lt_LT.mo ADDED
Binary file
lang/yarpp-lt_LT.po ADDED
@@ -0,0 +1,668 @@
1
+ # , 2009.
2
+ msgid ""
3
+ msgstr ""
4
+ "Project-Id-Version: Yet Another Related Posts Plugin v3.0.7\n"
5
+ "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6
+ "POT-Creation-Date: \n"
7
+ "PO-Revision-Date: 2009-07-13 10:49+0300\n"
8
+ "Last-Translator: \n"
9
+ "Language-Team: Lithuanian <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
10
+ "MIME-Version: 1.0\n"
11
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
+ "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
14
+ "X-Poedit-Language: Lithuanian\n"
15
+ "X-Poedit-Country: LITHUANIA\n"
16
+ "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2;\n"
18
+ "X-Poedit-Basepath: ../\n"
19
+ "X-Poedit-Bookmarks: \n"
20
+ "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
21
+ "X-Textdomain-Support: yesX-Generator: Lokalize 1.0\n"
22
+ "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
23
+
24
+ #: includes.php:24
25
+ #: includes.php:35
26
+ #@ yarpp
27
+ msgid "Related posts:"
28
+ msgstr "Panašūs įrašai:"
29
+
30
+ #: includes.php:26
31
+ #: includes.php:37
32
+ #: template-metabox.php:27
33
+ #@ yarpp
34
+ msgid "No related posts."
35
+ msgstr "Panašių įrašų nėra"
36
+
37
+ #: includes.php:94
38
+ #@ yarpp
39
+ msgid "MySQL error on adding yarpp_title"
40
+ msgstr "MySql klaida su yarpp pavadinimo įdėjimu"
41
+
42
+ #: includes.php:99
43
+ #@ yarpp
44
+ msgid "MySQL error on adding yarpp_content"
45
+ msgstr "MySql klaida su yarpp turinio pridėjimu"
46
+
47
+ #: includes.php:110
48
+ #@ yarpp
49
+ msgid "MySQL error on creating yarpp_keyword_cache table"
50
+ msgstr "MySql klaida su YARPP keyword_cache lentelės kūrimu"
51
+
52
+ #: includes.php:121
53
+ #@ yarpp
54
+ msgid "MySQL error on creating yarpp_related_cache table"
55
+ msgstr "MySql klaida su yarpp related_cache lentelės kūrimu"
56
+
57
+ #: includes.php:197
58
+ #@ yarpp
59
+ msgid "Related Posts (YARPP)"
60
+ msgstr "Panašūs įrašai (YARPP)"
61
+
62
+ #: includes.php:226
63
+ #: yarpp.php:31
64
+ #@ yarpp
65
+ msgid "Related Posts"
66
+ msgstr "Panašūs įrašai"
67
+
68
+ #: includes.php:232
69
+ #@ yarpp
70
+ msgid "YARPP"
71
+ msgstr "YARPP"
72
+
73
+ #: magic.php:71
74
+ #@ yarpp
75
+ msgid "Example post "
76
+ msgstr "Pavyzdiniai įrašai"
77
+
78
+ #: magic.php:322
79
+ #: options.php:460
80
+ #: options.php:523
81
+ #@ yarpp
82
+ msgid "Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
83
+ msgstr "Panašūs įrašai jums <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Įskiepis</a>."
84
+
85
+ #: options.php:10
86
+ #@ yarpp
87
+ msgid "Please move the YARPP template files into your theme to complete installation. Simply move the sample template files (currently in <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) to the <code>TEMPLATEPATH</code> directory."
88
+ msgstr "Prašau perkelti YARPP išvaizdos failą š jūsų temą ,kad pabaigtumėte įdiegimo procesą. Paprasčiausia perkelkite YARPP temos failą iš <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code> į <code>TEMPLATEPATH</code> aplanką."
89
+
90
+ #: options.php:15
91
+ #@ yarpp
92
+ msgid "No YARPP template files were found in your theme (<code>TEMPLATEPATH</code>) so the templating feature has been turned off."
93
+ msgstr "YARPP temos failai nebuvo rasti jūsų naudojamoje temoje (<code>TEMPLATEPATH</code>) ,taigi šablonų funkcija buvo išjungta."
94
+
95
+ #: options.php:26
96
+ #@ yarpp
97
+ msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria."
98
+ msgstr "MyISAM tikrinimas buvo "
99
+
100
+ #: options.php:35
101
+ #, php-format
102
+ #@ yarpp
103
+ msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled."
104
+ msgstr ""
105
+
106
+ #: options.php:37
107
+ #, php-format
108
+ #@ yarpp
109
+ msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications."
110
+ msgstr "Kad atstatytumėte šias ypatybes,prašau atnaujinti jūsų <code>%s</code> lenteles vykdančias SQL sekimo direktyvas: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> .Nėra duomenų kurie bus ištrinti nekeičiant lentelių variklio., nors yra vykdymo pasėkmės."
111
+
112
+ #: options.php:39
113
+ #, php-format
114
+ #@ yarpp
115
+ msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:"
116
+ msgstr "Jeigu,nepaisant patikrinimo,jūs esate tikras ,kad šis kodas <code>%s</code> naudojamas MyISAM variklyje, paspauskite šį magišką mygtuką:"
117
+
118
+ #: options.php:42
119
+ #@ yarpp
120
+ msgid "Trust me. Let me use MyISAM features."
121
+ msgstr "Pasikliaukite manimi. Leiskite naudoti MyISAM galimybes."
122
+
123
+ #: options.php:65
124
+ #@ yarpp
125
+ msgid "The YARPP database had an error but has been fixed."
126
+ msgstr "YARPP duomenų bazėje buvo klaida,bet jau dabar ištaisyta"
127
+
128
+ #: options.php:67
129
+ #@ yarpp
130
+ msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed."
131
+ msgstr "YARPP duomenų bazė turi klaidą kurios negalima ištaisyti"
132
+
133
+ #: options.php:68
134
+ #@ yarpp
135
+ msgid "Please try <A>manual SQL setup</a>."
136
+ msgstr "Prašau pabandyti <A>rankinį SQL diegimą</a>."
137
+
138
+ #: options.php:98
139
+ #@ yarpp
140
+ msgid "Options saved!"
141
+ msgstr "Nuostatos išsaugotos!"
142
+
143
+ #: options.php:99
144
+ #: options.php:111
145
+ #: options.php:114
146
+ #: options.php:532
147
+ #@ yarpp
148
+ msgid "Related posts cache status"
149
+ msgstr "Panašių įrašų podėlio statusas"
150
+
151
+ #: options.php:100
152
+ #@ yarpp
153
+ msgid "If you updated the \"pool\" options or \"relatedness\" options displayed, please rebuild your cache now from the <A>related posts status pane</a>."
154
+ msgstr "Jeigu jūs atnaujinsite panašių įrašų nustatymus,prašau perkurti jūsų podėlį per <A>panašių įrašų statuso panele</a>."
155
+
156
+ #: options.php:111
157
+ #@ yarpp
158
+ msgid "Your related posts cache is incomplete. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
159
+ msgstr "Jūsų panašių įrašų podėlio kūrimas nebaigtas.Prašau perkurti jūsų podėlį per <A>panašių įrašų statusų panelę</a>."
160
+
161
+ #: options.php:114
162
+ #@ yarpp
163
+ msgid "Your related posts cache is empty. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
164
+ msgstr "Jūsų panašių įrašų podėlis yra tuščias. Prašau sukurti podėlį iš <A>panašių įrašų statusų panelės</a>."
165
+
166
+ #: options.php:150
167
+ #@ yarpp
168
+ msgid "word"
169
+ msgstr "žodis"
170
+
171
+ #: options.php:151
172
+ #@ yarpp
173
+ msgid "tag"
174
+ msgstr "žymė"
175
+
176
+ #: options.php:152
177
+ #@ yarpp
178
+ msgid "category"
179
+ msgstr "kategorija"
180
+
181
+ #: options.php:156
182
+ #: options.php:173
183
+ #: options.php:185
184
+ #@ yarpp
185
+ msgid "do not consider"
186
+ msgstr "nereikšminga"
187
+
188
+ #: options.php:157
189
+ #: options.php:174
190
+ #: options.php:187
191
+ #@ yarpp
192
+ msgid "consider"
193
+ msgstr "reikšminga"
194
+
195
+ #: options.php:159
196
+ #: options.php:189
197
+ #, php-format
198
+ #@ yarpp
199
+ msgid "require at least one %s in common"
200
+ msgstr "reikalinga bent jau vienas %s bendrojoje"
201
+
202
+ #: options.php:161
203
+ #: options.php:191
204
+ #, php-format
205
+ #@ yarpp
206
+ msgid "require more than one %s in common"
207
+ msgstr "reikalinga daugiau nei vienas %s bendrojoje"
208
+
209
+ #: options.php:175
210
+ #@ yarpp
211
+ msgid "consider with extra weight"
212
+ msgstr "Labai reikšminga"
213
+
214
+ #: options.php:203
215
+ #@ yarpp
216
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin version history (RSS 2.0)"
217
+ msgstr "Yet Another Related Posts Įskiepis versijų istorija (RSS 2.0)"
218
+
219
+ #: options.php:257
220
+ #@ yarpp
221
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options"
222
+ msgstr "Yet Another Related Posts Įskiepio Nuostatos"
223
+
224
+ #: options.php:273
225
+ #@ yarpp
226
+ msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal"
227
+ msgstr "Paremkite mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) ,kad ir toliau šis WP gyvuotų per PayPal"
228
+
229
+ #: options.php:275
230
+ #@ yarpp
231
+ msgid "by <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
232
+ msgstr "sukurta <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a> , LT vertimas <a href=\"vycius.co.cc\">Karolis Vyčius</a>"
233
+
234
+ #: options.php:275
235
+ #@ yarpp
236
+ msgid "Follow <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin on Twitter</a>"
237
+ msgstr "Sekite <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Įskiepio Twitter</a>"
238
+
239
+ #: options.php:280
240
+ #@ yarpp
241
+ msgid "\"The Pool\""
242
+ msgstr "Panašių Įrašų Nustatymai"
243
+
244
+ #: options.php:281
245
+ #@ yarpp
246
+ msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry."
247
+ msgstr "Panašių Įrašų Nustatymuose jūs galėsite nustatyti nepageidaujamas kategorijas,žymes ir t.t"
248
+
249
+ #: options.php:286
250
+ #@ yarpp
251
+ msgid "Disallow by category:"
252
+ msgstr "Išjungtos Kategorijos:"
253
+
254
+ #: options.php:288
255
+ #@ yarpp
256
+ msgid "Disallow by tag:"
257
+ msgstr "Išjungtos Žymės:"
258
+
259
+ #: options.php:290
260
+ #@ yarpp
261
+ msgid "Show password protected posts?"
262
+ msgstr "Rodyti slaptažodžiu apsaugotus įrašus?"
263
+
264
+ #: options.php:296
265
+ #@ yarpp
266
+ msgid "day(s)"
267
+ msgstr "dienos(dienų)"
268
+
269
+ #: options.php:297
270
+ #@ yarpp
271
+ msgid "week(s)"
272
+ msgstr "savaitės(ių)"
273
+
274
+ #: options.php:298
275
+ #@ yarpp
276
+ msgid "month(s)"
277
+ msgstr "mėnesio(ių)"
278
+
279
+ #: options.php:300
280
+ #@ yarpp
281
+ msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS"
282
+ msgstr "Rodyti tik įrašus nesenesnius nei"
283
+
284
+ #: options.php:308
285
+ #@ yarpp
286
+ msgid "\"Relatedness\" options"
287
+ msgstr "daugiau&gt;"
288
+
289
+ #: options.php:310
290
+ #, php-format
291
+ #@ yarpp
292
+ msgid "YARPP is different than the <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">previous plugins it is based on</a> as it limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>."
293
+ msgstr "YARPP skiriasi nuo <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">senesnių įskiepių jis grindžiamas</a> ,kaip apribojantis susijusių įrašų sąrašą (1) kiek įmanoma daugiau ir (2) <em>atitikimo ribą</em>."
294
+
295
+ #: options.php:310
296
+ #: options.php:324
297
+ #: options.php:407
298
+ #: options.php:412
299
+ #: options.php:459
300
+ #: options.php:471
301
+ #: options.php:472
302
+ #: options.php:476
303
+ #: options.php:522
304
+ #: options.php:533
305
+ #@ yarpp
306
+ msgid "more&gt;"
307
+ msgstr "daugiau&gt;"
308
+
309
+ #: options.php:310
310
+ #@ yarpp
311
+ msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site."
312
+ msgstr "Kuo didesnė atitikimo riba ,tuo jūs gausite mažiau panašių įrašų. Numatyta atitikimo riba yra 5. Jeigu norite rasti tinkamą atitikimo ribą pažvelkite į kai kuriuos panašių pranešimų rodymų taškus. Kuo daugiau taškų tuo labaiau vienas įrašas atitinka kitą."
313
+
314
+ #: options.php:315
315
+ #@ yarpp
316
+ msgid "Match threshold:"
317
+ msgstr "Atitikimo riba:"
318
+
319
+ #: options.php:316
320
+ #@ yarpp
321
+ msgid "Titles: "
322
+ msgstr "Antraštės:"
323
+
324
+ #: options.php:318
325
+ #@ yarpp
326
+ msgid "Bodies: "
327
+ msgstr "Įrašus:"
328
+
329
+ #: options.php:320
330
+ #@ yarpp
331
+ msgid "Tags: "
332
+ msgstr "Žymės:"
333
+
334
+ #: options.php:322
335
+ #@ yarpp
336
+ msgid "Categories: "
337
+ msgstr "Kategorijos:"
338
+
339
+ #: options.php:324
340
+ #@ yarpp
341
+ msgid "Cross-relate posts and pages?"
342
+ msgstr ""
343
+
344
+ #: options.php:324
345
+ #@ yarpp
346
+ msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, and <code>related_entries()</code> all will give the same output, returning both related pages and posts."
347
+ msgstr "Kai ''Cross-relate įrašai ir puslapiai\" yra pasirinkti ,<code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, ir <code>related_entries()</code> visi duoda lygiai tą patį,grąžinimas abiejų panašių įrašų ir puslapių."
348
+
349
+ #: options.php:390
350
+ #@ yarpp
351
+ msgid "There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk."
352
+ msgstr "Jau išėjo nauja (VERSION) beta versija Yet Another Related Posts Įskiepis. Jūs galite <A>atsisiųsti ją čia</> beta versijos riziką prisiemate pats sau."
353
+
354
+ #: options.php:392
355
+ #@ yarpp
356
+ msgid "There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>."
357
+ msgstr "Jau išėjusi nauja (VERSION) versija įskiepio Yet Another Related Posts.Jūs galite <A>atsisiųsti ją iš čia.</a>."
358
+
359
+ #: options.php:403
360
+ #@ yarpp
361
+ msgid "Display options <small>for your website</small>"
362
+ msgstr ""
363
+
364
+ #: options.php:407
365
+ #@ yarpp
366
+ msgid "Automatically display related posts?"
367
+ msgstr "Automatiškai rodyti panašius įrašus?"
368
+
369
+ #: options.php:407
370
+ #@ yarpp
371
+ msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files."
372
+ msgstr ""
373
+
374
+ #: options.php:408
375
+ #@ yarpp
376
+ msgid "Website display code example"
377
+ msgstr ""
378
+
379
+ #: options.php:408
380
+ #: options.php:473
381
+ #@ yarpp
382
+ msgid "(Update options to reload.)"
383
+ msgstr "(Atnaujinkite nuostatas pakartotinam paleidimui)"
384
+
385
+ #: options.php:411
386
+ #: options.php:475
387
+ #@ yarpp
388
+ msgid "Maximum number of related posts:"
389
+ msgstr "Didžiausias panašių įrašų skaičius:"
390
+
391
+ #: options.php:412
392
+ #: options.php:476
393
+ #@ yarpp
394
+ msgid "Display using a custom template file"
395
+ msgstr "Rodyti naudojant kitokį išvaizdos failą."
396
+
397
+ #: options.php:412
398
+ #: options.php:476
399
+ #: options.php:529
400
+ #@ yarpp
401
+ msgid "NEW!"
402
+ msgstr "NAUJAS!"
403
+
404
+ #: options.php:412
405
+ #: options.php:476
406
+ #@ yarpp
407
+ msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP."
408
+ msgstr ""
409
+
410
+ #: options.php:414
411
+ #: options.php:478
412
+ #@ yarpp
413
+ msgid "Template file:"
414
+ msgstr "Išvaizdos failas:"
415
+
416
+ #: options.php:424
417
+ #@ yarpp
418
+ msgid "Before / after related entries:"
419
+ msgstr "Prieš/ po panašių įrašų:"
420
+
421
+ #: options.php:425
422
+ #: options.php:430
423
+ #: options.php:439
424
+ #: options.php:489
425
+ #: options.php:494
426
+ #: options.php:503
427
+ #@ yarpp
428
+ msgid "For example:"
429
+ msgstr "Pavyzdžiui:"
430
+
431
+ #: options.php:425
432
+ #: options.php:430
433
+ #: options.php:439
434
+ #: options.php:489
435
+ #: options.php:494
436
+ #: options.php:503
437
+ #@ yarpp
438
+ msgid " or "
439
+ msgstr "arba"
440
+
441
+ #: options.php:429
442
+ #: options.php:493
443
+ #@ yarpp
444
+ msgid "Before / after each related entry:"
445
+ msgstr "Prieš/po panašių įrašų"
446
+
447
+ #: options.php:433
448
+ #: options.php:497
449
+ #@ yarpp
450
+ msgid "Show excerpt?"
451
+ msgstr "Rodyti ištrauką?"
452
+
453
+ #: options.php:434
454
+ #: options.php:498
455
+ #@ yarpp
456
+ msgid "Excerpt length (No. of words):"
457
+ msgstr "Ištraukos ilgis (skaičius žodžių):"
458
+
459
+ #: options.php:438
460
+ #@ yarpp
461
+ msgid "Before / after (Excerpt):"
462
+ msgstr "Prieš / po (Ištraukos):"
463
+
464
+ #: options.php:444
465
+ #: options.php:508
466
+ #@ yarpp
467
+ msgid "Order results:"
468
+ msgstr "Tvarkymo rezultatas:"
469
+
470
+ #: options.php:446
471
+ #: options.php:510
472
+ #@ yarpp
473
+ msgid "score (high relevance to low)"
474
+ msgstr "taškai (Nuo labai svarbaus iki žemo)"
475
+
476
+ #: options.php:447
477
+ #: options.php:511
478
+ #@ yarpp
479
+ msgid "score (low relevance to high)"
480
+ msgstr "taškai (nuo žemo iki labai svarbaus)"
481
+
482
+ #: options.php:448
483
+ #: options.php:512
484
+ #@ yarpp
485
+ msgid "date (new to old)"
486
+ msgstr "data (nuo naujausių iki seniausių)"
487
+
488
+ #: options.php:449
489
+ #: options.php:513
490
+ #@ yarpp
491
+ msgid "date (old to new)"
492
+ msgstr "data (nuo seniausių iki naujausių)"
493
+
494
+ #: options.php:450
495
+ #: options.php:514
496
+ #@ yarpp
497
+ msgid "title (alphabetical)"
498
+ msgstr "antraštė (abėcėlės tvarka)"
499
+
500
+ #: options.php:451
501
+ #: options.php:515
502
+ #@ yarpp
503
+ msgid "title (reverse alphabetical)"
504
+ msgstr "antraštė (atvirkštinės abėcėlės tvarka)"
505
+
506
+ #: options.php:456
507
+ #: options.php:520
508
+ #@ yarpp
509
+ msgid "Default display if no results:"
510
+ msgstr "Pagirndinis rodymas jeigu nėra rezultatų:"
511
+
512
+ #: options.php:458
513
+ #: options.php:522
514
+ #@ yarpp
515
+ msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
516
+ msgstr "Skatinti Yet Another Related Posts įskiepį?"
517
+
518
+ #: options.php:460
519
+ #: options.php:523
520
+ #, php-format
521
+ #@ yarpp
522
+ msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated."
523
+ msgstr ""
524
+
525
+ #: options.php:466
526
+ #@ yarpp
527
+ msgid "Display options <small>for RSS</small>"
528
+ msgstr "Rodymo rezultatai <small>vieninteliam RSS</small>"
529
+
530
+ #: options.php:471
531
+ #@ yarpp
532
+ msgid "Display related posts in feeds?"
533
+ msgstr "Rodyti panašius įrašus ir puslapius sklaidos kanaluose"
534
+
535
+ #: options.php:471
536
+ #@ yarpp
537
+ msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed."
538
+ msgstr ""
539
+
540
+ #: options.php:472
541
+ #@ yarpp
542
+ msgid "Display related posts in the descriptions?"
543
+ msgstr "Rodyti panašius įrašus aprašyme?"
544
+
545
+ #: options.php:472
546
+ #@ yarpp
547
+ msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
548
+ msgstr ""
549
+
550
+ #: options.php:473
551
+ #@ yarpp
552
+ msgid "RSS display code example"
553
+ msgstr "RSS rodymo kodo pavyzdys"
554
+
555
+ #: options.php:488
556
+ #@ yarpp
557
+ msgid "Before / after related entries display:"
558
+ msgstr "Prieš / po panašių įrašų rodyti:"
559
+
560
+ #: options.php:502
561
+ #@ yarpp
562
+ msgid "Before / after (excerpt):"
563
+ msgstr "Prieš / po ištraukos"
564
+
565
+ #: options.php:529
566
+ #@ yarpp
567
+ msgid "Advanced"
568
+ msgstr "Pažengusiems"
569
+
570
+ #: options.php:532
571
+ #@ yarpp
572
+ msgid "Show cache status"
573
+ msgstr "Žiūrėti podėlio statusą"
574
+
575
+ #: options.php:533
576
+ #@ yarpp
577
+ msgid "When the cache is incomplete, compute related posts on the fly?"
578
+ msgstr "Kai podėlis yra nebaigtas ,apskaičiuoti panašius įrašus?"
579
+
580
+ #: options.php:534
581
+ #@ yarpp
582
+ msgid "If a displayed post's related posts are not cached and this option is on, YARPP will compute them on the fly.<br />If this option is off and a post's related posts have not been cached, it will display as if it has no related posts."
583
+ msgstr "Jeigu rodomi panašus įrašai , nėra podėlyje ši YARPP nuostata jį įrašys.<br /> Jeigu šį nuostata yra išjungta ir panašus įrašai ne podėlyje ,jie nebus rodomi panašiuose įrašuose."
584
+
585
+ #: options.php:564
586
+ #@ yarpp
587
+ msgid "'MIN minute(s) and SEC second(s) remaining'"
588
+ msgstr "'MIN minutės(ių) and SEC secondės(žių) liko'"
589
+
590
+ #: options.php:566
591
+ #@ yarpp
592
+ msgid "'SEC second(s) remaining'"
593
+ msgstr "'SEC sekundės(žių) liko'"
594
+
595
+ #: options.php:570
596
+ #@ yarpp
597
+ msgid "Your related posts cache is now complete."
598
+ msgstr "Jūsų panašių įrašų podėlis baigtas"
599
+
600
+ #: options.php:570
601
+ #@ yarpp
602
+ msgid "The SQL queries took SEC seconds."
603
+ msgstr "SQL lentelės sukūrimas truks keletą sekundžių."
604
+
605
+ #: options.php:577
606
+ #@ yarpp
607
+ msgid "There was an error while constructing the related posts for TITLE"
608
+ msgstr "Klaida konstruojant panašių įrašų antraštes"
609
+
610
+ #: options.php:579
611
+ #: options.php:585
612
+ #@ yarpp
613
+ msgid "Constructing the related posts timed out."
614
+ msgstr "Konstruojami panašūs įrašai laikas baigėsi"
615
+
616
+ #: options.php:582
617
+ #: options.php:587
618
+ #@ yarpp
619
+ msgid "Try to continue..."
620
+ msgstr "Bandykite tęsti..."
621
+
622
+ #: options.php:595
623
+ #@ yarpp
624
+ msgid "Your related posts cache is PERCENT% complete."
625
+ msgstr "Jūsų pranašių įrašų podėlis yra PERCENT% baigtas"
626
+
627
+ #: options.php:601
628
+ #@ yarpp
629
+ msgid "starting..."
630
+ msgstr "paleidžiama..."
631
+
632
+ #: options.php:608
633
+ #@ yarpp
634
+ msgid "Update options"
635
+ msgstr "Atnaujinti nustatymus"
636
+
637
+ #: options.php:609
638
+ #@ yarpp
639
+ msgid "Do you really want to reset your configuration?"
640
+ msgstr "Ar jūs tikrai norite atstatyti gamyklinius nustatymus?"
641
+
642
+ #: options.php:609
643
+ #@ yarpp
644
+ msgid "Reset options"
645
+ msgstr "Atstatyti nustatymus"
646
+
647
+ #: services.php:59
648
+ #@ yarpp
649
+ msgid "You cannot rebuild the YARPP cache."
650
+ msgstr "Jūs negalite rekonstruoti YARPP podėlio"
651
+
652
+ #: template-builtin.php:35
653
+ #, php-format
654
+ #@ yarpp
655
+ msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors."
656
+ msgstr ""
657
+
658
+ #: template-metabox.php:12
659
+ #@ yarpp
660
+ msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts."
661
+ msgstr "Čia yra pateikti visi panašūs įrašai. Atnaujinus įrašą bus pasikeis ir panašūs įrašai."
662
+
663
+ #: template-metabox.php:25
664
+ #@ yarpp
665
+ msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options."
666
+ msgstr "Ar visi šie susiję įrašai yra ištikrųjų rodomi ir kaip jie yra rodomi/ tai priklauso nuo jūsų YARPP ekrano nuostatų."
667
+
668
+
options.php CHANGED
@@ -100,12 +100,13 @@ if (isset($_POST['update_yarpp'])) {
100
__('If you updated the "pool" options or "relatedness" options displayed, please rebuild your cache now from the <A>related posts status pane</a>.','yarpp')).'</p></div>';
101
}
102
103
if (yarpp_get_option('ad_hoc_caching') != 1) {
104
- // check if the cache is complete or not.
105
- $cache_complete = $wpdb->get_var("select (count(p.ID)-sum(c.ID IS NULL))/count(p.ID)
106
- FROM $wpdb->posts as p
107
- LEFT JOIN {$wpdb->prefix}yarpp_related_cache as c ON ( p.ID = c.reference_ID )
108
- WHERE p.post_status = 'publish' ");
109
110
if ($cache_complete > 0 and $cache_complete < 1)
111
echo '<div class="updated fade" style="background-color: rgb(207, 235, 247);"><p>'.str_replace('<A>','<a class="thickbox" title="'.__('Related posts cache status','yarpp').'" href="#TB_inline?height=100&width=300&inlineId=yarpp-cache-status">',__('Your related posts cache is incomplete. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>.','yarpp')).'</p></div>';
100
__('If you updated the "pool" options or "relatedness" options displayed, please rebuild your cache now from the <A>related posts status pane</a>.','yarpp')).'</p></div>';
101
}
102
103
+ // check if the cache is complete or not.
104
+ $cache_complete = $wpdb->get_var("select (count(p.ID)-sum(c.ID IS NULL))/count(p.ID)
105
+ FROM $wpdb->posts as p
106
+ LEFT JOIN {$wpdb->prefix}yarpp_related_cache as c ON ( p.ID = c.reference_ID )
107
+ WHERE p.post_status = 'publish' ");
108
+
109
if (yarpp_get_option('ad_hoc_caching') != 1) {
110
111
if ($cache_complete > 0 and $cache_complete < 1)
112
echo '<div class="updated fade" style="background-color: rgb(207, 235, 247);"><p>'.str_replace('<A>','<a class="thickbox" title="'.__('Related posts cache status','yarpp').'" href="#TB_inline?height=100&width=300&inlineId=yarpp-cache-status">',__('Your related posts cache is incomplete. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>.','yarpp')).'</p></div>';
readme.txt CHANGED
@@ -266,4 +266,6 @@ If you are a bilingual speaker of English and another language and an avid user
266
* 3.0.8
267
* Bugfix: [a pagination issue](http://wordpress.org/support/topic/267350)
268
* Bugfix: a quick bugfix for widgets, thanks to Chris Northwood
269
- * Added Lithuanian localization
266
* 3.0.8
267
* Bugfix: [a pagination issue](http://wordpress.org/support/topic/267350)
268
* Bugfix: a quick bugfix for widgets, thanks to Chris Northwood
269
+ * Added Lithuanian localization
270
+ * Bugfix: [when ad-hoc caching was off, the cached status would always say "0% cached" ](http://wordpress.org/support/topic/286395)
271
+
yarpp.php CHANGED
@@ -3,14 +3,14 @@
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://mitcho.com/code/yarpp/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
6
- Version: 3.0.8b1
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4DATK4999L&item_name=mitcho%2ecom%2fcode%3a%20donate%20to%20Michael%20Yoshitaka%20Erlewine&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code=USD&lc=US&charset=UTF%2d8
10
*/
11
12
define('YARPP_NUMERICAL_VERSION','3.08');
13
- define('YARPP_NUMERICAL_VERSION','3.08b1');
14
15
require_once('includes.php');
16
require_once('related-functions.php');
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://mitcho.com/code/yarpp/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
6
+ Version: 3.0.8b2
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4DATK4999L&item_name=mitcho%2ecom%2fcode%3a%20donate%20to%20Michael%20Yoshitaka%20Erlewine&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code=USD&lc=US&charset=UTF%2d8
10
*/
11
12
define('YARPP_NUMERICAL_VERSION','3.08');
13
+ define('YARPP_VERSION','3.08b2');
14
15
require_once('includes.php');
16
require_once('related-functions.php');